بخش چهارم دوران مبارزه و قیام

فصل پنجم جنایات رژیم شاه

فصل پنجم

‏ ‏

جنایات رژیم شاه

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 585