بخش چهارم دوران مبارزه و قیام

سلطۀ اجانب بر کشور

سلطۀ اجانب بر کشور

‏ ‏

‏تا امریکا نرود و تا دست این ابرقدرتها از روی مملکت ما برداشته‏‎ ‎‏نشود، ما نهضتمان برقرار است و فریادمان هم برقرار است و کارها را‏‎ ‎‏ما انجام می دهیم و ان شاءالله موفق خواهیم شد.(774)‏

17 / 7 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 477
‏ملت ایران امروز برای همین معنی که اسلام را زنده کند، و احکام‏‎ ‎‏اسلام را زنده کند، قیام کرده است؛ و قیامی کرده است که در تاریخ‏‎ ‎‏اسلام، در تاریخ ایران، سابقه ندارد یک همچو قیام ریشه داری و‏‎ ‎‏اساس داری.(775)‏

28 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ما می گوییم که آن کسی که به مملکت ما خیانت اصلی را کرده،‏‎ ‎‏امریکاست. الآن ما سر و کارمان با امریکاست؛ اینهای دیگر شاخ و‏‎ ‎‏برگش هستند. شاه یکی از شاخه های امریکا است. این نوکر است؛‏‎ ‎‏نوکر است؛ المأمورُ معذور. تو سرش می زنند، باید بکند. ما می گوییم‏‎ ‎‏امریکا هم باید برود که اصل است. این شاخه ها هم که هرزه خورند و‏‎ ‎‏هرزه بَرَند و مال مردم خورند و خیانتکارند، اینها هم باید بروند.‏‎ ‎‏مملکت مال خودمان است، و ما خودمان می خواهیم اداره اش کنیم.‏‎ ‎‏امریکا چه کار دارد که شما نمی توانید به رشد برسانید؛ خیلی مضحک‏‎ ‎‏است این!(776)‏

29 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ما می خواهیم یک ملت را آزاد کنیم، ما می خواهیم یک امت را آزاد‏‎ ‎‏کنیم، ما می خواهیم یک امت را مستقل کنیم، ما می خواهیم از زیر بار‏‎ ‎‏امریکا و انگلستان و روسیه بیرون برویم.(777)‏

3 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 478
‏ملت حاضر نیست که شاه باشد، هر قدر هم عقب نشینی کند. حرف‏‎ ‎‏قاطع با پشتیبانی ملت این است که شاه، با جنایتهایی که نسبت به ملت‏‎ ‎‏و کشور و خیانتهایی که تاکنون کرده است، قابل پذیرش نیست؛ نه‏‎ ‎‏خودش و نه سلسله اش. باید این سلسله منقرض شود.(778)‏

13 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏شاه ایران حکومت نظامی تشکیل داده است؛ نظر یا‏‎ ‎‏عکس العمل شما چیست؟‏‏]‏

جواب:‏ با این حکومت نظامی، مردم همان رفتار را می کنند که با‏‎ ‎‏حکومتهای نظامی دیگر کردند. و این دست وپا کردنها در ایران دیگر‏‎ ‎‏هیچ رنگی ندارد، و فایده ای برای شاه ندارد. شاه باید برود و چاره ای‏‎ ‎‏جز این نیست.‏

ـ  ‏[‏‏آیا حضرتعالی سلطنت مشروطه را قانونی قبول خواهید کرد و اگر‏‎ ‎‏شاه استعفا بدهد و فرزندش جای او بنشیند مورد قبول شما خواهد‏‎ ‎‏بود؟‏‏]‏

ـ ‏ هرگز سلطنت مشروطه مورد قبول ما و ملت نخواهد بود، بلکه‏‎ ‎‏رژیم سلطنتی باید از بین برود؛ و این سلسله هم بخصوص مورد تنفر‏‎ ‎‏این ملت است و باید از بین برود و مردم خودشان رژیمی را انتخاب‏‎ ‎‏کنند.(779)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏چگونگی شروع جنبش اسلامی و خواستهای اساسی این‏‎ ‎‏جنبش را توضیح دهید. جنبش اخیر چگونه شروع شده و چرا؟‏‏]‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 479
جواب:‏ فکر حکومت اسلامی، اینکه باید اسلام حکومت کند و نه غیر‏‎ ‎‏اسلام، یک فکری نیست که تازگی داشته باشد. در ابتدای اسلام،‏‎ ‎‏برنامۀ اسلام این بوده است که حکومت الهی همه جا باشد. نهایت‏‎ ‎‏اینکه، غفلت مسلمین از مصالح خودشان و اخیراً هم دستهای‏‎ ‎‏استعمار از چند صد سال پیش به این طرف، موجب شد که حتی طرح‏‎ ‎‏همچون آرمانی نشود. جنبش اسلامی اخیر، بیش از پانزده سال است‏‎ ‎‏که به رهبری علمای ایران با مخالفت با طرحهای شاه شروع شده‏‎ ‎‏است، طرحهایی که مخالف اسلام و ایران بود و دنبالۀ خیانتهای‏‎ ‎‏گذشتۀ او نیز بود. مردم از علما طرفداری کردند. اختلافات زیاد واقع‏‎ ‎‏شد که این مطلبی است طولانی. آنچه تقریباً در این یک سال واقع شد،‏‎ ‎‏اینکه کم کم خواسته های ملت به صورت طرحی درآمد و منتهی به‏‎ ‎‏این شد که همان خواسته های صدر اسلام بایستی طرحش ریخته‏‎ ‎‏شود. در این طرح نه فقط ایران از زیر بار استعمار و ظلم بیرون‏‎ ‎‏می رود، بلکه سرمشقی باشد برای همۀ کشورهای اسلامی، چه ایران‏‎ ‎‏و چه سایر کشورهایی که زیر فشار و استبداد هستند. نظر ما، که ملت‏‎ ‎‏هم با آن موافق است، این است که پس از بین رفتن حکومت قلدری و‏‎ ‎‏خلاف اسلامی شاه، یک دولت اسلامی و یک جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏متکی به قوانین اسلام و آرای مردم که اکثریت قریب به اتفاق مسْلم‏‎ ‎‏هستند، در ایران مستقر بشود و احکام اسلام آنطور که هست اجرا‏‎ ‎‏گردد، و همۀ مطالب ایران و نظام آن بر طبق خواستهای اسلامی جریان‏‎ ‎‏پیدا کند.(780)‏

21 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏مسأله، مسأله اصلاحات ارضی نیست. مبارزات ملت ایران، معلول‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 480
‏جنایات و خیانات سی و پنج سالۀ شاه است که توسط روحانیون،‏‎ ‎‏برملا گردید و برای در هم کوبیدن رژیم شاه است.(781)‏

22 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏اولین چیزی که در خواسته های ما آمده است و عموم ملت خواهان‏‎ ‎‏آنند، برکناری شاه است، ولکن مسأله شخص شاه نیست. ما هر‏‎ ‎‏حکومتی را که از طرف خود مردم نباشد و متکی به همان قدرتی که‏‎ ‎‏شاه را سرِ کار آورد و حفظ کرد و یا قدرتی دیگر، بشدت طرد می کنیم،‏‎ ‎‏و با او همان رفتاری را خواهیم کرد که با شاه کرده و می کنیم.(782)‏

8 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏اوضاع ایران جز با سقوط شاه و برچیده شدن رژیم سلطنتی و استقرار‏‎ ‎‏حکومت اسلامی آرام نمی گیرد. امروز علی رغم قدرت نظامی‏‎ ‎‏جهنمی شاه، این ملت ایرانند که ابتکار عمل را در دست دارند و از این‏‎ ‎‏جهت قدم به قدم رژیم حاکم ایران و حامیانش را عقب نشانده اند و در‏‎ ‎‏ماههای آینده به یاری خدای تعالی شاهد پیروزیهای درخشانتری‏‎ ‎‏خواهند بود.(783)‏

10 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 481

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 482