بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه

فصل دهم قیام 15 خرداد

فصل دهم

‏ ‏

قیام 15 خرداد

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 409