بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه

لایحۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی

لایحۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی

‏ ‏

‏دیدیم که از اولی که این دولت‏‎[1]‎‏ بیسواد و بی حیثیت روی کار آمد، از‏‎ ‎‏اولْ اسلام را هدف قرار داد: در روزنامه ها با قلم درشت نوشتند که‏‎ ‎‏بانوان را حق دخالت در انتخابات داده اند، لکن شیطنت بود؛ برای‏‎ ‎‏انعطاف نظر عامۀ مردم به آن موضوع بود که نظرشان به الغای اسلام و‏‎ ‎‏الغای ‏‏قرآن‏‏، درست نیفتد؛ و لهذا، در اولی که اینجا ما متوجه شدیم و‏‎ ‎‏اجتماع شد و آقایان مجتمع شدند با هم برای علاج کار، توجه ما در‏‎ ‎‏دفعۀ اول منعطف شد به همان قضیه؛ بعد که مطالعه کردیم دیدیم آقا،‏‎ ‎‏قضیه، قضیۀ بانوان نیست، این یک امر کوچکی است؛ قضیۀ معارضه‏‎ ‎‏با اسلام است: منتخِب و منتخَب، مسلمان لازم نیست باشد، حَلْفِ به‏‎ ‎‏قرآن‏‏ لازم نیست باشد، ‏‏قرآن‏‏ را می خواهیم چه کنیم؟ بعد که مصادف‏‎ ‎‏شدند با تودهنی از ملت مُسْلم، تأویل کردند حرفشان را به اینکه خیر،‏‎ ‎‏مراد ما از «کتاب آسمانی» ‏‏قرآن‏‏ است. ما هم ازشان پذیرفتیم؛ به حَسَب‏‎ ‎‏ظواهر شرع، لکن به مجرد اینکه اینها یک چند نفر عمله را دور‏‎ ‎‏خودشان دیدند و یک زنده باد و مرده باد را دیدند، باز همان مطالب‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 371
‏خبیثشان را از سرگرفتند، همان مطلبی را که ابطال کرده بودند دوباره‏‎ ‎‏از سرگرفتند: دوباره تساوی حقوق مِنْ جَمیعِ الْجَهات. تساوی‏‎ ‎‏حقوق من جمیع الجهات، پایمال کردن چند تا حکم ضروری اسلام‏‎ ‎‏است، نفی کردن چند تا حکم صریح ‏‏قرآن‏‏ است. بعدش باز دیدند که‏‎ ‎‏مصادف شد با یک ناراحتیها و یک حرفها و یک چیزهایی؛ حاشا‏‎ ‎‏کردند؛ وزیرشان یک جا حاشا کرد، امیرشان یک جا حاشا کرد.‏

‏     در روزنامه ها به صراحتِ لهجه نوشتند که بردن بانوان به‏‎ ‎‏سربازی، تصویبش در دست تنظیم است؛ لکن بعد از آنکه دیدند که‏‎ ‎‏خیلی فضاحت بار آمد ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ مردم ناراحت شدند، همان نوکرهای‏‎ ‎‏ارباب، به حَسَب واقع هم ناراحت شدند؛ وقتی دیدند ‏‏[‏‏مردم‏‏]‏‎ ‎‏ناراحت شدند، گفتند: اکاذیب است. پرونده سازی خواستند بکنند؛‏‎ ‎‏پرونده سازیهای بچگانۀ مضحک بکنند.(635)‏

12 / 2 / 42

*  *  *

‏ ‏

‏حضور مبارک اعلیحضرت همایونی‏

‏     ‏‏پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است،‏‎ ‎‏دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و‏‎ ‎‏منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است. و این امر موجب‏‎ ‎‏نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی‏‎ ‎‏مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و‏‎ ‎‏آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف‏‎ ‎‏دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و‏‎ ‎‏حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.(636)‏

17 / 7 / 41


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 372
‏تهران ـ جناب آقای اسدالله عَلم، نخست وزیر ایران‏

‏     در تعطیل طولانی مجلسین دیده می شود که دولت اقداماتی را در‏‎ ‎‏نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسی است.‏‎ ‎‏مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین‏‎ ‎‏موضوعۀ مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد‏‎ ‎‏مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت‏‎ ‎‏مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمنهای‏‎ ‎‏ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف ‏‏[‏‏است با‏‏]‏‏ قوانین محکم اسلام که‏‎ ‎‏تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع‏‎ ‎‏فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست. و فقهای اسلام و مراجع‏‎ ‎‏مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در این صورت، حق رأی‏‎ ‎‏دادن به زنها و انتخاب آنها در همۀ مراحل، مخالف نص اصل دوم از‏‎ ‎‏متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح‏‎ ‎‏ربیع الثانی 1325 قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در‏‎ ‎‏انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است.‏‎ ‎‏مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و‏‎ ‎‏پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین‏‎ ‎‏حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است. و نیز الغای شرط «اسلام» در‏‎ ‎‏انتخاب کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل‏‎ ‎‏قسم به ‏‏قرآن مجید‏‏ را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و‏‎ ‎‏خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا‏‎ ‎‏خدای نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است. اکنون که‏‎ ‎‏اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و‏‎ ‎‏مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می رود به تبعیت از‏‎ ‎‏قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 373
‏وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامی در‏‎ ‎‏نظر جنابعالی است مشرّف به آستانۀ قم شوید تا هرگونه ابهامی‏‎ ‎‏حضوراً رفع شود، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی‏‎ ‎‏نیست تذکر داده شود.‏

‏     در خاتمه یادآور می شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و‏‎ ‎‏سایر مسلمین، در امور مخالفۀ با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به‏‎ ‎‏حول و قوۀ خداوند تعالی امور مخالفۀ با اسلام رسمیت نخواهد پیدا‏‎ ‎‏کرد.(637)‏

28 / 7 / 41

*  *  *

‏ ‏

‏تهران ـ جناب آقای اسدالله عَلم‏

‏     عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما بنا‏‎ ‎‏ندارید به نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند، توجه‏‎ ‎‏کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل ‏‏قرآن کریم‏‏ و قانون اساسی و‏‎ ‎‏احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و نجف اشرف و سایر‏‎ ‎‏بلاد تذکر دادند که تصویبنامۀ غیرقانونی شما برخلاف شریعت‏‎ ‎‏اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین مجلس است.‏

‏     اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه ‏‏قرآن کریم‏‏ را در عرض‏‎ ‎‏«اوستا»ی زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از‏‎ ‎‏رسمیت انداختن ‏‏قرآن کریم‏‏، تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون‏‎ ‎‏مسْلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستی را می خواهید تجدید کنید، بسیار‏‎ ‎‏در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویبنامۀ غلط و مخالف قانون‏‎ ‎‏اساسی می شود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال‏‎ ‎‏مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 374
‏باز کرد، بسیار در خطا هستید.‏

‏     ‏‏اینجانب مجدداً به شما نصیحت می کنم که به اطاعت خداوند متعال‏‎ ‎‏و قانون اساسی گردن نهید، و از عواقب وخیمۀ تخلف از ‏‏قرآن ‏‏و احکام‏‎ ‎‏علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون‏‎ ‎‏موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ والّا علمای اسلام دربارۀ شما از‏‎ ‎‏اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد. والسلام علی من اتبع الهدی.(638)‏

15 / 8 / 41

*  *  *

‏ ‏

‏حضور مبارک اعلیحضرت همایونی‏

‏     تلگراف مبنی بر آنکه اعلیحضرت بیش از هرکس در حفظ شعائر‏‎ ‎‏مذهبی کوشا هستند، و تلگراف اینجانب را برای دولت ارسال‏‎ ‎‏داشتند، و توفیق اینجانب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت‏‎ ‎‏عوام خواستار شدند، موجب تشکر گردید. البته ملت مسلمان ایران‏‎ ‎‏از اعلیحضرت همین انتظار را دارند. فرمودۀ اعلیحضرت موافق‏‎ ‎‏است با آنچه از پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ به ما رسیده: ‏إِذَا‎ ‎ظَهَرَتِ البِدَعُ فِی اُمَّتِی فَلیُظهِرِ العَالِمُ عِلمَهُ؛ فَمَن لَم یَفعَل. فَعَلَیْهِ لَعنَةُ الله ِ.‎[2]‎‏ البته‏‎ ‎‏شغل روحانی، ارشاد و هدایت ملت است.‏

‏     مع الأسف با آنکه به آقای اسدالله عَلم در این بدعتی که می خواهد‏‎ ‎‏در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد کردم، ایشان نه به امر‏‎ ‎‏خداوند قاهر گردن نهادند و نه به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا‏‎ ‎‏نمودند، و نه امر ملوکانه را اطاعت کردند، و نه به نصیحت علمای‏‎ ‎‏اسلام توجه نمودند؛ و نه به خواست ملت مسلمان ـ که طومارها و‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 375
‏تلگرافات و مکاتیب بسیار آنها از اقطار کشور نزد اینجانب و علمای‏‎ ‎‏اعلام قم و تهران موجود است ـ وقعی گذاشتند، و نه به اجتماعات ‏‎ ‎‏انبوه قم و تهران و سایر شهرستانها و ارشاد مفید خطبای اسلام ‏‎ ‎‏احترامی قائل شدند.‏

‏     آقای عَلم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و انعکاس تلگرافات‏‎ ‎‏مسلمین و اظهار تظلم آنها به اعلیحضرت و علمای ملت جلوگیری‏‎ ‎‏کرده و می کند؛ و برخلاف قانون اساسی مطبوعات کشور را مختنق‏‎ ‎‏کرده؛ و به وسیلۀ مأمورین در اطراف مملکت، ملت مسلمان را که‏‎ ‎‏می خواهند عرض حال خود را به اعلیحضرت و علمای ملت برسانند‏‎ ‎‏ارعاب و تهدید می کند. آقای عَلم تخلف خود را از قانون اسلام و‏‎ ‎‏قانون اساسی اعلام و برملا نموده. آقای اسدالله عَلم گمان کرده با‏‎ ‎‏تبدیل کردن قسم به ‏‏قرآن مجید‏‏ به «کتاب آسمانی» ممکن است ‏‏قرآن‏‎ ‎‏کریم‏‏ را از رسمیت انداخت؛ و اوستا و انجیل و بعض کتب ضاله را‏‎ ‎‏قرین آن یا به جای آن قرار داد. این شخص تخلف از قانون اساسی را‏‎ ‎‏به بهانۀ الزامات بین المللی شعار خود دانسته؛ با آنکه الزامات‏‎ ‎‏بین المللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست. تشبث به الزامات‏‎ ‎‏بین المللی برای سرکوبی ‏‏قرآن کریم‏‏ و اسلام و قانون اساسی و ملت،‏‎ ‎‏جرم بزرگ و «ذَنْبِ لایُغْفَر» است.‏

‏     اینجانب، به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را‏‎ ‎‏متوجه می کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و‏‎ ‎‏اظهار چاکری و خانه زادی می خواهند تمام کارهای خلاف دین و‏‎ ‎‏قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که‏‎ ‎‏ضامن اساسی ملیت و سلطنت است، با تصویبنامه های خائنانه و غلط‏‎ ‎‏از اعتبار بیندازند تا نقشه های شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی‏‎ ‎‏کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکیدْ، آقای عَلم را ملزم‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 376
‏فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند، و از جسارتی که به‏‎ ‎‏ساحت مقدس ‏‏قرآن کریم‏‏ نموده، استغفار نماید و الاّ ناگزیرم در نامۀ‏‎ ‎‏سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند‏‎ ‎‏تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب‏‎ ‎‏مسئلت می نمایم.(639)‏

15 / 8 / 41

*  *  *

‏ ‏

‏می خواهیم همان طور که مردم قلبشان متوجه روحانیین است و با‏‎ ‎‏اشارۀ آنها جمعیت انبوه فراهم می شود، با دولت هم اینطور باشند.‏

‏     از ری نوشتند ما پنج هزار نفر با کفن آماده ایم؛ از جاپلق‏‎[3]‎‏ نوشتند‏‎ ‎‏ما صد هزار نفریم، مهیای دستور شماییم؛ از لرستان نوشتند‏‎ ‎‏طایفه هایی با کفن حاضریم.(640)‏

11 / 9 / 41

*  *  *

‏ ‏

‏خدمت عموم برادران ایمانی ـ أیّدهم الله تعالی‏

‏     با کمال توقیر معروض می دارد، پس از اهدای سلام و تحیت، از‏‎ ‎‏احساسات پاک و عواطف عموم مسلمانان در این امر حیاتی ـ که برای‏‎ ‎‏همه پیشامد کرده بود ـ تشکر می کنم، و توفیق و سلامت و تأیید همه ‏‎ ‎‏را از خداوند تعالی خواستارم. الحق در این نهضت اسلامی خود را در‏‎ ‎‏پیشگاه مقدس خداوند تعالی سربلند و در نزد حضرت ولی عصر و‏‎ ‎‏سلطان دهر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ روسفید نمودید. دست توانای‏‎ ‎‏خداوند تعالی با شماست. امید است از ثمرات این نهضت دینی در‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 377
‏دنیا و آخرت بهره مند شوید. قیام عمومی دینی شما موجب عبرت‏‎ ‎‏برای اجانب گردید. لیکن لازم است متذکر شوم که مسلمین باید بیش‏‎ ‎‏از پیش بیدار و هوشیار بوده، مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام‏‎ ‎‏باشند و صفوف خود را فشرده تر کنند، که اگر خدای نخواسته‏‎ ‎‏دستهای ناپاکی به سوی مقدسات آنها دراز شود قطع کنند.(641)‏

11 / 9 / 41

*  *  *

‏ ‏

‏به نظر اینجانب، مصاحبۀ آقای نخست وزیر به هیچ وجه ارزش‏‎ ‎‏قانونی نداشت و نظر اینجانب را تأمین ننمود، زیرا چیزی که در هیأت‏‎ ‎‏دولت به صورت تصویبنامه درآمد، مصاحبه و درج در مطبوعات‏‎ ‎‏تأثیری در آن ندارد، و آن تصویبنامه ـ بر فرض قانونی بودنش ـ به ‏‎ ‎‏قوّت خود باقی است. و اما نکاتی که در تلگراف آقای نخست وزیر به ‏‎ ‎‏آقایان علمای اعلام قم بود خیلی جالب است:‏

‏     1. راجع به حلف به کتاب آسمانی می نویسد مراد ‏‏قرآن مجید‏‏ است.‏‎ ‎‏البته ما این تفسیر را از شخص ایشان برای تبرئۀ خودشان از هتک به‏‎ ‎‏قرآن کریم‏‏ به حکم اسلام پذیرفتیم. لکن تفسیر ایشان از تصویبنامه به‏‎ ‎‏هیچ وجه ارزش قانونی ندارد. و تصویب کتاب آسمانی به اطلاق‏‎ ‎‏خود، که شامل سایر کتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به قوّت‏‎ ‎‏خود باقی است، و نقش آقای نخست وزیر اغفال مردم است. و همان‏‎ ‎‏خطر عظیمی که برای ‏‏قرآن مجید‏‏ پیش آمده است به واسطۀ این‏‎ ‎‏تصویبنامۀ مخالف شرع و قانون به دست خیانتکاران به دین و‏‎ ‎‏مملکت به قوّت خود باقی است، و هیچ مسلمانی نمی تواند ‏‏قرآن مجید‏‎ ‎‏را در معرض خطر ببیند و سهل انگاری کند.‏

‏     2. آنچه ایشان نوشته اند که در مجلس، اقلیتهای مذهبی به کتاب‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 378
‏خودشان قسم یاد می کردند، اشتباه است و هیچ گاه کتاب منسوب به‏‎ ‎‏زرتشت و سایر کتب منحرفه را در مجلس نمی آوردند. صورت‏‎ ‎‏قسم نامه نیز شاهد است که تمام وکلا به یک نحو قسم یاد می کردند.‏

‏     3. اینکه نوشته اند در مملکت اسلام انتخاب کننده و‏‎ ‎‏انتخاب شونده مسلمان است، ربطی به مفاد تصویبنامه ندارد. و وعدۀ‏‎ ‎‏اصلاح الزام آور نیست و به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد، و ما را قانع‏‎ ‎‏نمی کند. و اگر فرضاً آقای عَلم بنویسد این سه امر که در تصویبنامه‏‎ ‎‏مذکور است لغو است باز ارزش قانونی ندارد؛ زیرا چیزی که در‏‎ ‎‏هیأت وزیران تصویب شد به الغای آقای نخست وزیر لغو نمی شود،‏‎ ‎‏و به قوّت خود باقی است. بنابراین خطر بزرگی که برای اسلام و‏‎ ‎‏استقلال و کیان مملکت به واسطۀ این تصویبنامه، که شاید به دست‏‎ ‎‏جاسوسان یهود و صهیونیستها تهیه شده برای نابودی استقلال و‏‎ ‎‏به هم زدن اقتصاد مملکت، به قوت خود ـ به نظر دولت آقای عَلم ـ ‏‎ ‎‏باقی است؛ و دولت خود را ذی حق می داند که به آن عمل کند، هر چند‏‎ ‎‏مخالف قانون شرع یا قانون اساسی باشد؛ یا برخلاف احساسات دینی‏‎ ‎‏و ملی بیست میلیون جمعیت ایران یا تمام مسلمین باشد. زیرا تا در‏‎ ‎‏هیأت وزیران تجدیدنظر به عمل نیاید و اصلاح نشود، به قوّت خود‏‎ ‎‏باقی است.‏

‏     و اینجانب در تعجب هستم که چرا آقایان وزرا زیربار این‏‎ ‎‏مسئولیت بزرگ قانونی می روند و اقدام به تجدیدنظر نمی کنند، و‏‎ ‎‏نمی خواهند خود را در نزد ملتهای بزرگْ متمدن و ملت خود را‏‎ ‎‏سربلند کنند. خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدیدنظر در‏‎ ‎‏تصویبنامه ها و تسلیم مذهب و قانون شدن، علامت شهامت و تمدن‏‎ ‎‏است، و موافق نزاکت بین المللی است. و سرپیچی از قانون و‏‎ ‎‏سرسختی در مقابل خواست ملت از عادات قرون وسطی و خلاف‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 379
‏نزاکت است. و خوب است وزرای یک مملکت کهنسال حاضر‏‎ ‎‏نشوند چنین معرفی شوند، و عقب افتادگی و عدم رشد یک ملت‏‎ ‎‏بزرگ را ثابت کنند. با اعمال خلاف مذهب و قوانین منع شدید‏‎ ‎‏مطبوعات در تمام کشور، جلوگیری از انعکاس این نهضت بزرگ‏‎ ‎‏ملی و قانونی بی سابقه یا کم سابقه، که یک ملت برای دفاع از مذهب و‏‎ ‎‏قانون اساسی قیام نموده و در تمام کشور هماهنگ شده اند، برای یک‏‎ ‎‏دولت مدعیِ تمدن ننگ است. و ما احساس خجلت و سرشکستگی‏‎ ‎‏می کنیم در میان خبرگزاریها و سفارتخانه های خارجی. و ما ملت‏‎ ‎‏ایران را از اینگونه اعمال قرون وسطایی تبرئه می کنیم؛ و تمام گناه را‏‎ ‎‏از معدودی تطمیع شده یا تهدید شده می دانیم. اشخاص شریف به‏‎ ‎‏مذهب مقدس خود و به قانون اساسی احترام می گذارند و از کارهایی‏‎ ‎‏که برای ملت و استقلال مملکت خطر دارد اجتناب می کنند.‏

‏     اینجانب، حسب وظیفۀ شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان‏‎ ‎‏اعلام خطر می کنم ‏‏قرآن کریم‏‏ و اسلام در معرض خطر است. استقلال‏‎ ‎‏مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضۀ صهیونیستهاست، که در ایران‏‎ ‎‏به حزب بهایی ظاهر شدند. و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت‏‎ ‎‏مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه‏‎ ‎‏می کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می کنند.‏‎ ‎‏تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولتها ناظر آن هستند و‏‎ ‎‏از آن تأیید می کنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوت‏‎ ‎‏نمی کند. و اگر کسی سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در‏‎ ‎‏این عالم محکوم به زوال است.‏

‏     4. آنچه آقای نخست وزیر راجع به انتخاب زنها تلگراف نموده اند‏‎ ‎‏محل تعجب است. می گویند این انتخاب مشابه انتخاب‏‎ ‎‏شهرداریهاست که دخالت زنها در آن تصویب شد و اعتراضی نشد.‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 380
‏اولاً، انجمنهای ایالتی و ولایتی قانون مستقل دارد، و زنها در آن قانون‏‎ ‎‏مستثنا هستند. آقای نخست وزیر قانون مجلس را نسبت به خود‏‎ ‎‏انجمنهای ایالتی و ولایتی نادیده گرفته و به مشابه آن تشبث کرده اند!‏‎ ‎‏و خوب است خود ایشان این را هم تفسیر کنند. و ثانیاً، به طوری که‏‎ ‎‏مطلعین می گویند، قانون شهرداریها از مجلس نگذشته و در بعض‏‎ ‎‏کمیسیونهای مجلس وارد شده، و فرضاً که گذشته باشد ربطی به‏‎ ‎‏انجمنهای ایالتی ندارد. و ثالثاً، اگر چیزی از مجلس گذشت و مخالف‏‎ ‎‏قانون اساسی بود، ارزش قانونی ندارد. و این امر از هر مجلسی بگذرد‏‎ ‎‏مطرود، و وکلای آن قابل تعقیب هستند.‏

‏     5. نوشته اند که این موضوع عرفی است. اگر منظور آن است که‏‎ ‎‏مربوط به حکم شرع نیست، بسیار عجب است! زیرا تمام موضوعات‏‎ ‎‏عرفیه در شرع حکم دارد. و این آقایان از قوانین اسلام اطلاع ندارند و‏‎ ‎‏از حقوق اسلامی بیخبرند. حکم این موضوع عرفی را از علمای‏‎ ‎‏اسلام باید پرسید.‏

‏     6. آنچه اخیراً نوشته اند که اگر حرام می دانید، باید به مجلس‏‎ ‎‏رجوع کنید، البته در موقعش به مجلس تذکر خواهند داد، لکن باید به‏‎ ‎‏آقای نخست وزیر بگویم هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمی تواند‏‎ ‎‏برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری تصویبی کند یا قانونی‏‎ ‎‏بگذراند. رجوع نمایید به اصل دوم متمم قانون اساسی. بحمدالله ملت‏‎ ‎‏مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند، و هر دست خیانتکاری‏‎ ‎‏که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع می کنند. ‏والله ُ‎ ‎غَالِبٌ عَلی أَمرِهِ‏.(642)‏

آذر 1341

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 381

  • - اشاره به دولت اسدالله علم. نوشته اند که وی بیش از چند کلاس سواد نداشته و فارغ التحصیل دبستان کرج بوده است. البته بعداً دیپلم کشاورزی را با اعمال نفوذ از آموزش و پرورش کرج دریافت کرد.
  • - «چون بدعتها پدید آید، بر عالِم واجب است که علم (دین) خویش را اظهار کند وگرنه لعنت خدا بر او خواهد بود»؛ اصول کافی؛ ج 1، ص 54.
  • - دهستانی در شهرستان الیگودرز از استان لرستان که در 38 کیلومتری غرب الیگودرز واقع است.