بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه

فصل ششم سیاست اقتصادی شاه

فصل ششم

‏ ‏

سیاست اقتصادی شاه

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 323