بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه

فصل دوم حکومت محمدرضا شاه

فصل دوم

‏ ‏

حکومت محمدرضا شاه

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 199