مقدمه

مقدمه

‏انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ ایران، اسلام و جهان بوده است، و رخدادی‏‎ ‎‏زلزله‏‏ ‏‏خیز و موج افکن در نیمه دوم قرن بیستم و موجب و علت بسیاری از رخدادهای جهان‏‎ ‎‏جدید محسوب می شود. ‏

‏این انقلاب در یک فرایند تاریخی به تدریج نضج گرفته و بارور گردید. این فرایند مشتمل‏‎ ‎‏بر سه مرحله تئوری و نظریه، پذیرش و مقبولیت یابی و اقدام عملی بود. هر انقلاب بدون‏‎ ‎‏آرمان خواهی و در نظر گرفتن وضعیت بهتر از وضع موجود به ثمر خواهد نشست، اما‏‎ ‎‏آرمانخواهی نیاز به پشتوانه فکری و مبانی تئوریک دارد. این تئوری در چالش با نظریه حاکم‏‎ ‎‏بر نظام موجود به تدریج طرفدارانی یافته و بسط می یابد؛ تا جایی که بحران مشروعیت و‏‎ ‎‏مقبولیت برای تئوری موجود ایجاد کرده و با کنار زدن، جانشین آن می گردد. در گام بعدی،‏‎ ‎‏پس از پذیرفته شدن آن تئوری توسط مردم، جامعه به اقدام عملی برای ایجاد نظام سیاسی‏‎ ‎‏جدید دست به کار می شود. ‏

‏امام خمینی با برنتافتن تئوری سلطنت و عدم خشنودی از نظام شاهنشاهی درصدد طرح‏‎ ‎‏تئوری جدید برآمد تا بر پایه آن نظام مطلوب و ایده آل و منطبق با شریعت را پی ریزی نماید.‏‎ ‎‏این آرمان در نوشته های ایشان از حدود 1320 به چشم می خورد. ‏

‏کتابهای ایشان نشانگر و گویای، سیر تاریخی شکل گیری و پختگی و استکمال نظریه‏‎ ‎‏ولایت فقیه به جای نظریه سلطنت است. کتاب ‏کشف الاسرار‏ در 1322تألیف شد. این کتاب ‏‎ ‎‏نقدهای جدی به نظام سلطنت دارد؛ پس از آن ‏الاجتهاد و التقلید‏ در 1330 در قالب رساله ای ‏‎ ‎‏تدوین و به طرح مناصب و شؤون سیاسی و حکومتی فقیه پرداخت؛ بین سالهای 1337 تا‏‎ ‎‏1340 ‏مکاسب محرمه‏ را با آوردن مباحثی در عدم مشروعیت نظام سیاسی جائر و لزوم‏‎ ‎‏حاکمیت شرع و قانون دانان متشرع یا فقیهان تألیف کرد؛ ‏تحریر الوسیله‏ را در قالب فقه‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 5
‏فتوایی و غیر استدلالی با آوردن مسائل امربه‏‏ ‏‏معروف و نهی از منکر و دفاع و مقدمه ای گویا‏‎ ‎‏در سالهای 1343تا 1344 نگاشت تا نظریات فقهی اش در جامعه انتشار یابد و مردم متوجه‏‎ ‎‏تکالیف سیاسی خود گردند؛ ‏کتاب بیع‏ را در بین سالهای 1340 تا 1359 در دست تألیف‏‎ ‎‏داشت. بخشی از این اثر را به ولایت فقیه اختصاص داد. به طوریکه استدلالی ترین مباحث ‏‎ ‎‏نظریه اش را در این کتاب مطرح کرد، به عبارت دیگر این مرحلۀ پختگی تئوریکی ایشان بود؛‏‎ ‎‏شاگردان وی درسهای سال 1348 را تقریر کرده و کتاب ‏حکومت اسلامی یا ولایت فقیه‏ که‏‎ ‎‏ حاوی آخرین نظرات  سیاسی و حکومتی ایشان بود به زبان فارسی تدوین گردید. پس از‏‎ ‎‏انتشار این کتاب، نظریه ولایت فقیه به عنوان یک نظریه سیاسی ابتدا در محافل خصوصی‏‎ ‎‏مطرح شد و در سال 1358 با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و تدوین قانون اساسی‏‎ ‎‏به تدریج فراگیر و تعمیم یافت. به طوری که در سال 1357 همۀ جامعۀ ایران و بخشی از جهان ‏‎ ‎‏اسلام این نظریه را یادآور حکومت عدالت و معنویت و آزادی و ضد نظام های جائر و مستبد ‏‎ ‎‏می دانستند و بر آن به سان یک طرح جدید رهایی بخش و تأمین کننده حقوق واقعی انسان و‏‎ ‎‏بالاخره یک آرمان بلند می نگریستند. از اینرو برای تحقق آن مهیای پذیرش هر نوع مشقت و‏‎ ‎‏صعوبتی بودند. ‏

‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت نظام ولایت فقیه، این دیدگاه پس‏‎ ‎‏از تسخیر جامعۀ ایران و مقبولیت یافتن آن، لزوماً باید در برابر نظریه های بدیل و رقیب موجود‏‎ ‎‏در جهان اسلام یا جهان به هماوردی علمی دست یابد و حقانیت خود را با استدلال و برهان‏‎ ‎‏در محافل علمی و جامعه های فرهنگی به اثبات رساند. از اینرو شخصیت های متفکر و‏‎ ‎‏دانشمند و مراکز مختلفی در ایران و جهان اسلام برای تبیین و تقویت این نظریه کوشیدند‏‎ ‎‏موازی با این تلاشهای جانبدارانه، کسان یا مراکز با انگیزه های مخالفت یا صرفاً برای شناسایی‏‎ ‎‏آن، پژوهشهای مختلف انجام داده اند. حتی در دانشگاههای جهان استادان،  پایان نامه هایی‏‎ ‎‏را در این جهت سوق داده و راهنمایی کردند. ‏

‏اما علی رغم همۀ تلاشهای علمی هنوز جای تحقیق و مداقه در ابعاد مختلف این تئوری از‏‎ ‎‏منظر فقه شیعه، فقه اهل سنت، حقوق اساسی، حقوق مدنی، جامعه شناختی و کارکرد‏‎ ‎‏اجتماعی، معرفت شناختی و کلام، تاریخ و مطالعات تطبیقی و مقایسه ای وجود دارد. این‏‎ ‎‏مأخذشناسی گامی در جهت تسهیل مطالعات و پژوهش ها در این زمینه ها است. ‏

‏اندیشه حکومتی امام خمینی مشتمل برمؤلفه هایی همچون نظریه ولایت فقیه، تحقق‏‎ ‎‏خارجی این نظریه، مناسبات مردم و حکومت و اجزاء و سازمانها  و نهادهای اداری و اجرایی‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 6
‏(منصب مدیریتی و اجرایی فقیه)است. همه یا اکثر این مؤلفه ها در این مأخذشناسی مطمح‏‎ ‎‏نظر بوده است. به عبارت دیگر اندیشه حکومتی امام خمینی مجموعه ای از موضوع هایی است‏‎ ‎‏که با سه محور تفکر، حکومت و امام خمینی مرتبط است. لذا سیره عملی ایشان از جرگۀ این‏‎ ‎‏پژوهش بیرون است. با قید حکومت، عرفان و کلام و اخلاق و فقه و دیگر ابعاد علمی و آراء‏‎ ‎‏علمی ایشان خارج می گردد و از آنجا که حکومت اخص از سیاست می باشد، صرفاً مقولات‏‎ ‎‏سیاسی مرادف حکومت در قلمرو است. آثار ایشان که مستقلاً یا متضمن مطالب حکومتی‏‎ ‎‏است و تحلیل ها یا نقدهای دیگران که در موضوع اندیشه حکومتی ایشان باشد در محدودۀ ‏‎ ‎‏پژوهش است. حتی تحلیل هایی که به صراحت نامی از ایشان نیاورده ولی به نحوی به تحلیل‏‎ ‎‏و بررسی سخنان و آراء ایشان پرداخته، معرفی خواهند شد. ‏

‏اندیشه سیاسی ایشان در داخل کشور از سوی سنت گرایان حوزوی با برخی درس‏‎ ‎‏آموختگان دانشگاهی یا نویسندگان وابسته به نظام سلطنتی و در خارج از کشور از سوی‏‎ ‎‏بعضی نویسندگان ملی گرای عرب در قالب ضدیت یا شعوبیه، نویسندگان دارای گرایشهای‏‎ ‎‏وهابی و متفکران اردوگاه عرب مورد نقد و گاهی ردّ واقع شده است. هر شش دسته مزبور در ‏‎ ‎‏قالب کتاب یا مقاله به نقادی پرداخته اند. در بین آن ها فقط منابع علمی آن ها معرفی‏‎ ‎‏شده است. ‏

‏گفتنی است که یکی از مؤلفه های مهم اندیشه ایشان ولایت فقیه است، از اینرو‏‎ ‎‏نوشته هایی که به نحوی ناظر به آراء ایشان باشد، معرفی می گردد. ‏

‏زندگینامه ایشان در کتابهای فراوان آمده است. شاید نخستین کتاب هایی که به زندگی وی ‏‎ ‎‏پرداختند، ‏آثار الحجه‏ محمد رازی (تألیف 1373 ق)، ‏رجال قم‏ سیدمحمد مقدس زاده (چاپ ‏‎ ‎‏1335) و ‏آیینه دانشوران‏ (تألیف 1351 تا 1353 ق) بوده است. ولی در این پروژه منابع مربوط‏‎ ‎‏به زندگینامه ایشان مطمح نظر نیست. ‏

‏در این مجموعه فقط آثار چاپی اعم از کتاب، پایان نامه، مقاله و پژوهش به هر یک از‏‎ ‎‏زبانهای جهان معرفی می گردد و آثاری که هنوز به طبع آراسته نشده، معرفی نمی شود. ‏

‏تاکنون بالغ بر ده کتابشناسی در زمینه آثار امام خمینی و دربارۀ ایشان تدوین و منتشر‏‎ ‎‏شده است. در گذشته آقابزرگ تهرانی در ‏الذریعه ‏و‏ نقباء البشر‏، خان بابا مشار در ‏فهرست ‎ ‎کتب چاپی فارسی‏ و ‏فهرست کتب چاپی عربی‏ برخی آثار ایشان را معرفی کرده اند.‏‎ ‎‏کتابشناسی های دیگر عبارتند از: ‏«کتابشناسی حضرت امام خمینی»‏ مهدی فهیمی ‏(کیهان ‎ ‎فرهنگی‏، ش 63)، ‏«کتابشناسی موضوعی توصیفی آثار امام راحل»‏ صدرالدین عماد‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 7
‏دشتی(‏حضور‏، ویژۀ هشتمین سالگرد)، «کتابنامه امام» (‏حضور‏، پاییز و زمستان1371)،‏‎ ‎«کتابها و آثار علمی امام خمینی»‏ رضا استادی (‏حضور‏، یادمان دومین سالگرد رحلت‏‎ ‎‏امام)، ‏«کتابشناسی آثار حضرت امام خمینی»‏ امیرحسین کفایی(‏کتاب ماه‏، ویژه نامه ‏‎ ‎‏یکصدمین سالگرد)، ‏«فهرست پایان نامه های دانشجویی داخل کشور دربارۀ امام ‎ ‎مینی»‏ پریا زرشکی(‏کتاب ماه‏، ویژه نامه یکصدمین سالگرد)، ‏«بررسی اجمالی  آثار‎ ‎عرفانی امام خمینی»‏ رضا طالقانی(‏آشنا‏، خرداد و تیر1371) ‏«معرفی آثار مکتوب امام ‎ ‎خمینی»‏ محمد جواد مرادی نیا (‏روزنامه اطلاعات‏، 20 خرداد 1378)، و جدیدتر کتاب‏‎ ‎مأخذشناسی امام خمینی‏ به کوشش کیومرث امیری‏‎[1]‎‏منتشر شد. ولی روش و هدف این ‏‎ ‎‏أخذشناسی متفاوت از آنها است و چنین کاری در گذشته انجام نیافته است. ویژگی های این ‏‎ ‎‏مجموعه عبارتند از: ‏

‏ - اکثر کتاب شناسی های منتشر شده عمومی و اطلاع رسانی برای همگان می باشد ولی این‏‎ ‎‏کتابشناسی تخصصی و برای اقشار خاصی از پژوهشگران و اهل مطالعه به منظور اطلاع رسانی ‏‎ ‎‏در موضوعات ویژه است. ‏

‏ - این کتابشناسی چون تخصصی است، فقط منابع علمی را معرفی کرده است از اینرو از‏‎ ‎‏معرفی مقالات یا کتابهای تبلیغاتی، ژورنالیستی و عنادآمیز و غیر علمی خودداری شده است. ‏

‏ - در این کتابشناسی سعی شده همۀ اطلاعات علمی به زبانهای مختلف جهان گردآوری و‏‎ ‎‏تنظیم گردد. ‏

‏ - اطلاعات گردآوری شده در یک شبکه منطقی ارائه شده و از تدوین اطلاعات به صورت‏‎ ‎‏پراکنده و بدون ربط اجتناب شده است. لذا شرح ها، نقدها، ترجمه ها، توصیف ها و چاپ های‏‎ ‎‏یک اثر ذیل همان اثر معرفی شده است. ‏

‏ - در توصیف ها به اختصار و مفیدیت توجه شده است. به دلیل تخصصی بودن، عرف‏‎ ‎‏پژوهشگران  مورد توجه بوده است. ‏

‏ - این کتابشناسی با توجه به نیازهای تحقیقاتی به گونه ای که پژوهشگران علاقه مند به این‏‎ ‎‏موضوعات را تأمین کند، تنظیم شده است. از اینرو قلمرو علمی آن مشتمل بر آثاری است که‏‎ ‎‏به ظاهر ربطی نداشته یا کم ربط است ولی برخی پروژه ها نیازمند به آن ها می باشند. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 8
‏البته این مأخذشناسی در حدّ امکانات ارائه شده از سوی کنگره تهیّه شده است از اینرو‏‎ ‎‏نمی توان از آن انتظار کار نهایی و پژوهش مطلوب و ایده آل داشت. منابع داخلی به طور‏‎ ‎‏مستقیم مطالعه و فیش برداری شده ولی منابع خارجی از طریق شبکه اینترنت و‏‎ ‎‏کتابشناسی های موجود استخراج گردیده است. ‏

‏مباحثی همچون اجتهاد و جامعیت شریعت، مقاصد شریعت، انقلاب با اینکه ارتباط وثیق‏‎ ‎‏با اندیشه حکومتی دارند چون برخی از آنها مفروضات این مسأله اند ولی مستقیماً غیر مرتبط‏‎ ‎‏با موضوع می باشند در این مجموعه نیامده است. در عوض موضوع هایی همچون تقنین و‏‎ ‎‏مجلس، قضاوت و منصب قضاء، ولی فقیه و سیاست خارجی به عنوان ارکان حکومت اسلامی‏‎ ‎‏که هر اندیشه حکومتی نمی تواند نسبت به آنها مغفول باشد در این مجموعه آمده است. البته‏‎ ‎‏فقط منابعی که ربط مستقیم تری به اندیشه حکومتی امام خمینی دارند، گردآوری شده است. ‏

‏ولایت فقیه شاخص ترین عنصر در اندیشه حکومتی امام خمینی است و پس از طرح و نشر‏‎ ‎‏ولایت فقیه ایشان در نجف اشرف، بعضی فقیهان و پژوهشگران حوزوی، کتابها و مقالات‏‎ ‎‏دربارۀ ولایت فقیه نوشتند. این نوشته ها به نحوی ناظر بر دیدگاههای امام خمینی است. ‏

‏یعنی یا در تأیید و شرح و بسط آراء ایشان است و یا با قبول برخی از مباحث ایشان، بخشهای‏‎ ‎‏دیگر را قابل نقد می دانند و یا نظریه دیگری ارائه کرده اند. مهم آنست که شیوه نقدوبررسی‏‎ ‎‏در حوزویان به گونه خاصی است به طوریکه نام ایشان به صراحت نیامده است. ‏

‏مطالعۀ مجموعۀ این آراء برای راهیابی به کُنه نظریه ایشان ضروری و لازم است. از اینرو‏‎ ‎‏سعی شده برخی از منابع ولایت فقیه معرفی شود. هر چند اطلاعات کامل و جامع در‏‎ ‎‏کتابشناسی های ولایت فقیه به تفصیل آمده است و محققان باید به آن منابع مراجعه کنند. ‏‎[2]‎‏ ‏

‏حقوق اساسی زن در اندیشه حکومتی ایشان مورد توجه است و جای پژوهش ها در این‏‎ ‎‏باره خالی است. چند منبع برای نمونه معرفی کرده ایم. ‏

‏پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تکوین جمهوری اسلامی ایران، اندیشه سیاسی و‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 9
‏حکومتی ایشان پس از مباحثات در مجلس خبرگان قانون اساسی، تبدیل به قانون اساسی‏‎ ‎‏گردید. قانون اساسی ج. ا. ا. مرحلۀ میانی و واسطه اندیشه حکومتی و تحقق عینی و عمل‏‎ ‎‏آن اندیشه بوده است. بخشی از پژوهشهای دربارۀ اندیشه ایشان در قالب شرح و بررسی قانون‏‎ ‎‏اساسی ج. ا. ا. و به شکل گسترده تر حقوق اساسی در جمهوری اسلامی انجام یافته است؛ چرا‏‎ ‎‏که قانون اساسی تبلور اندیشه های سیاسی و حکومتی ایشان است. از اینرو منابع مهمی که در‏‎ ‎‏این زمینه وجود دارد معرفی شده اند. ‏

‏تأثیر اندیشه حکومتی امام خمینی در ایران و منطقه و جهان و فرآیند کارکردی آن‏‎ ‎‏نیازمند مطالعات بیشتر است. همچنین پس از انقلاب اسلامی ایران و استقرار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران، طرز  فکری معارض و اندیشه های رقیب به انتشار محصولات فکری خود‏‎ ‎‏پرداختند. مطالعۀ آنها از باب تعرف الاشیاء با ضدادها یا اغیارها بسی مغتنم است. ولی‏‎ ‎‏نیازمند امکانات فراختر و مجالی واسع تر است. ‏

‏هر اندیشه سیاسی در پرتو جدال های فکری و نقدها رشد می یابد، از اینرو به نقد اندیشه‏‎ ‎‏حکومتی ایشان توجه داشته ایم و کتابها یا مقالات یا پایان نامه‏‏ ‏‏ای که بر شیوه علمی به نقادی‏‎ ‎‏پرداخته اند، معرفی شد ه اند. ‏‎[3]‎‏ ‏

‏این کتابشناسی در دو بخش آثار حکومتی امام خمینی و تحلیل و بررسی دیدگاههای‏‎ ‎‏حکومتی امام خمینی تدوین شده است. بخش اول آثاری است که به قلم ایشان نگارش یافته‏‎ ‎‏یا شاگردان با تقریر درس ایشان نوشته اند. این بخش دارای دو فصل است: در فصل آثار اصلی‏‎ ‎‏(شش اثر) به ترتیب الفبای عنوان معرفی شده و در فصل دوم مجموعه های فتوایی و گفتاری‏‎ ‎‏یا نوشتاری کوتاه معرفی شده است. ویژگی مهم آثار اصلی جنبه استدلالی و تخصصی بودن‏‎ ‎‏آنها است که بر پایه فقاهت شیعی تدوین شده است. آثار فلسفه سیاسی یا کلامی – سیاسی‏‎ ‎‏ مستقل در بین آنها نمی یابیم. اما کتابهای فتوایی ایشان، غیر استدلالی و برای عموم مردم‏‎ ‎‏است و نقش تعمیم آموزه های سیاسی را ایفاء می کند. غیر از نگرش فقهی - سیاسی که در‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 10
‏قالب متون تخصصی یا عمومی تألیف شده و بیانگر تکالیف و باید و نبایدهای جامعه در‏‎ ‎‏عرصه های سیاسی و اجتماعی است، تحلیل ها و راهنمایی هایی که در قالب بیانیه ها،‏‎ ‎‏اعلامیه ها و سخنرانی ها در شرایط مختلف داشته گویای نحوۀ تفکر و طرز اندیشه ایشان‏‎ ‎‏است. هر سه نوع مواد مزبور برای پژوهشگران علوم سیاسی و سیاست اسلامی و اندیشه‏‎ ‎‏حکومتی ولایت فقیه، مهم و اساسی است. ‏

‏بخش دوم به معرفی بررسی های دیگران درباره اندیشه حکومتی امام خمینی می پردازد و‏‎ ‎‏در دو فصل منابع عربی و فارسی، اروپایی آورده شده است. ‏

‏منابع مذکور از طریق مطالعه کتابخانه های مختلف ایران و سوریه و استفاده از آرشیو مرکز‏‎ ‎‏اسلامی لندن، آرشیو روزنامه های ‏النهار ‏و‏ السفیر، البلاد ‏و‏ الحیات‏ در لبنان و آرشیو روزنامه‏‎ ‎تشرین‏ در سوریه، بهره برداری از آرشیو مرکز الاستشاری و التوفیق للدراسات الاسلامیة در‏‎ ‎‏بیروت و کتابخانه های مختلف لبنان و سوریه به انجام رسیده است. نیز برخی اطلاعات از‏‎ ‎‏طریق اینترنت بدست آمده است. ‏

‏سه فهرستواره موضوعی، اعلام و عناوین برای راهنمایی های بیشتر تهیه شده است.‏‎ ‎‏فهرستواره موضوعی همۀ موضوعات خُرد و کلان در چهارچوب اندیشه حکومتی امام خمینی‏‎ ‎‏را به ترتیب الفبا و همراه با ارجاعات معرفی کرده است. این موضوعات مشتمل بر دو لایه‏‎ ‎‏موضوع کلی اثر و موضوعات فصلها و بخشهای آن اثر است. در تدوین این فهرستواره ها از‏‎ ‎‏ضوابط کتابخانه ملی ایران و استانداردهای متعارف دیگر کشورها استفاده شده است. ‏

‏در مورد منابع اروپایی و آمریکایی گفتنی است که خاستگاههای فکری و ذهنیت های آنها‏‎ ‎‏با ما متفاوت است. و همین موجب تفاوت سبک و پژوهشهای حوزه های خودی و آنها‏‎ ‎‏شده است. از اینرو تحلیل های آنها در قالب ماجرای سلمان‏‏ ‏‏رشدی، اقلیت ها، بنیادگرایی،‏‎ ‎‏انقلاب و آمریکا آمده است. پژوهشگران غربی اکثراً با روش های علوم سیاسی صرف،‏‎ ‎‏جامعه شناسی، ژورنالیستی و رمان نویسی به اندیشه سیاسی و حکومتی امام خمینی‏‎ ‎‏پرداخته اند و بسیار به ندرت به سبک و اسلوب فقهی و حقوقی این آراء را مورد بررسی قرار‏‎ ‎‏داده اند. با توجه به این نکته منابع آنها معرفی شده است. ‏

‏برای جلوگیری از افزایش حجم برخی مفاهیم به اختصار آمده است: ش: شماره، ص:‏‎ ‎‏صفحه، عنوان کتابها و مجلات و روزنامه ها به صورت کج حروف چینی شده و عنوان مقالات‏‎ ‎‏در گیومه «» و عنوان پایان نامه ها به صورت ساده آمده است. ‏

‏مدخلها متفرع بر یک مدخل مانند ترجمه، شرح، نقد یک کتاب، ذیل همان کتاب با‏‎ ‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 11
‏تیترگذاری آمده است. تیترهای سمت راست نشانگر مدخلهای فرعی مربوط به خود مدخل‏‎ ‎‏اصلی است و تیترهای سمت چپ نشانگر مدخلهای فرعی مربوط به مدخل بالایی است. ‏

‏تاریخ های شمسی بدون نماد و تاریخ های میلادی با م و هجری قمری با ق علامت گذاری‏‎ ‎‏شده است. ‏

‏مدخل های اصلی همراه با شماره پیاپی بدون حاشیه و در اوّل سطر آمده و مدخلهای‏‎ ‎‏فرعی با حاشیه بیش تر و توصیفات با تورفتگی بیش تر نسبت به مدخلهای فرعی آمده است. ‏

‏در پایان از جناب آقای کاظم قاضی زاده قائم مقام دبیر و مسئول کمیتۀ علمی کنگره که‏‎ ‎‏از ابتدا با راهنمایی ها و فراهم سازی تسهیلات، دشواریهای این پروژه را هموار ساختند و آقای‏‎ ‎‏محمد کاظم رحمان ستایش که با مطالعه دقیق و تذکر نکات اصلاحی گامی در ارتقاء آن‏‎ ‎‏برداشتند، همچنین از آقایان کیومرث امیری مسئول مرکز مؤسسه بازشناسی اسلام و ایران،‏‎ ‎‏کاظم بجنوردی رئیس دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، محمد مهدی تسخیری رایزنی جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی ایران در لبنان، احمد ملی مسئول مرکز الدراسات الاسلامیة در بیروت، علی فیاض‏‎ ‎‏مسئول مرکز الاستشاری و التوثیق للدراسات الاسلامیة، مهدی سنایی رایزن ایران در روسیه،‏‎ ‎‏عنایت الله مجیدی مسئول کتابخانه دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، محمد باقر فولادکار مسئول‏‎ ‎‏کتابخانه دبیرخانه خبرگان، کاظمی، سجادمنش و موسوی کتابداران کتابخانه های پژوهشکده‏‎ ‎‏اندیشه سیاسی و پژوهشکده فقه و حقوق، مهدی مهریزی مسئول کتابخانه تخصصی فقه،‏‎ ‎‏رسول جعفریان مسئول کتابخانه تخصصی تاریخ، رحمانی و رضازاده مسئول آرشیو پژوهشگاه ‏‎ ‎‏فتر تبلیغات، ضرابی مسئول کتابخانه امام خمینی و هم چنین خانم نوری مسئول آرشیو‏‎ ‎‏مطبوعات کتابخانه ابن مسکویه و آقای ایرانپور مسئول کتابخانه میرداماد اصفهان تشکر و‏‎ ‎‏تقدیر می شود. نیز آقایان محمد والدمن که زحمت استخراج اطلاعات از اینترنت را متقبل‏‎ ‎‏شدند؛ هم چنین آقای سلمان صفوی مسئول مرکز مطالعات اسلامی لندن و محمدرضا وصفی‏‎ ‎‏پژوهشگر ایرانی مقیم لبنان که در گردآوری و ارسال اطلاعات دو حوزۀ کشورهای اروپایی و‏‎ ‎‏عربی کمک شایانی نمودند و آقای فخرالدین جلیلوند که حروف چینی و صفحه آرایی آن را با‏‎ ‎‏حوصله به پایان بردند سپاسگزاری می گردد. ‏

 

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: مأخذشناسی اندیشه سیاسی امامصفحه 12

  • - مأخذشناسی امام خمینی، کیومرث امیری، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران و معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.
  • - چندین کتابشناسی دربارۀ ولایت فقیه منتشر شده است: مأخذشناسی ولایت فقیه، قم، معاونت مطالعات و اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی، 1375، 9 ص؛ کتابشناسی توصیفی ولایت فقیه، سید مسعود نوری، قم، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1372، 63ص؛ «کتابنامه ولایت فقیه»، حسین واثقی، ویرایش حسین خیامی، مشکوة، ش23 و 24 (تابستان و پاییز 1368). ص 305 - 332.
  • - تاکنون چند کتابشناسی راجع به انقلاب اسلامی تدوین شده که برای اطلاعات تفصیلی  می توان به آن ها مراجعه کرد از جمله انقلاب اسلامی و ریشه های آن، قم، معاونت امور اساتید و معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام رهبری، 1374، 320ص؛ کتابنامه انقلاب اسلامی، محمد حسن بکایی، تهران، بی نا، 1368؛ »Historigraphy of the Iranian Revolutionary movement«. charles Kurzman, Iranian Sntdy , Vol,28. » A Bibliographical survey of the Iranian revolution«. Jo - Anne Hart, Iranian studies Xlll, P. 390 - 369.