تنبیهات الاستصحاب

وینبغی التنبیه علی أمرین

وینبغی التنبیه علی أمرین‏  :‏

 

کتابمحاضرات فی الاصول (تشتمل علی تنبیهات الاستصحاب و التعادل و الترجیح و الاجتهاد و التقلید): تقریر الابحاث الامام الخمینی (س)صفحه 176