بخش پنجم: رحلت بانوی انقلاب (گزارش مراسم و پیامهای تسلیت)

بخش پنجم:

‏ ‏

‏ ‏

رحلت بانوی انقلاب 

(گزارش مراسم و پیامهای تسلیت) 


کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 363

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 364