بخش چهارم: خاندان

شرح حال علامه میرزا ابوالقاسم کلانتر

شرح حال علامه 

میرزا ابوالقاسم کلانتر

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 330