بخش دوم: خاطرات

فوت مصطفی مساله دیگری بود

فوت مصطفی مساله دیگری بود

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 279