بخش دوم: خاطرات

فصل پنجم: فرزندان در آئینه مادر

فصل پنجم:

         فرزندان در آئینه مادر

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 273