بخش دوم: خاطرات

مطیع امام بودند

مطیع امام بودند

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 247