بخش دوم: خاطرات

خانم هم به آقا مصطفی داداش می گفتند

خانم هم به آقا مصطفی 

داداش می‌گفتند

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 237