بخش دوم: خاطرات

فصل چهارم: خانم از نگاه دوستان

 

فصل چهارم:

       خانم از نگاه دوستان

 

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 229