بخش دوم: خاطرات

خانم در نجف

خانم در نجف

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 229