بخش دوم: خاطرات

فروتنی ویژگی او بود

فروتنی ویژگی او بود

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 225