بخش دوم: خاطرات

خاله می گفت نماز را ترک نکنید

خاله می‌گفت 

نماز را ترک نکنید

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 217