بخش دوم: خاطرات

خانم، بانوی صبور و بزرگ ایران بود

خانم، بانوی صبور و بزرگ ایران بود

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 205