بخش دوم: خاطرات

با خاطراتشان گریه می کردند و می خندیدند

با خاطراتشان گریه می‌کردند 

و می‌خندیدند

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 199