بخش دوم: خاطرات

نمی خواستم امام را در غربت تنها بگذارم

نمی‌خواستم امام را در 

غربت تنها بگذارم

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 192