بخش دوم: خاطرات

دغدغه خانم حفظ حرمت امام بود

دغدغه خانم حفظ حرمت امام بود

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 186