بخش دوم: خاطرات

عاشقانه پدرم را دوست داشت

عاشقانه پدرم را دوست داشت

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 170