بخش دوم: خاطرات

او خانم بود

او خانم بود

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 165