بخش دوم: خاطرات

فصل سوم: خانم از نگاه محارم

‏ ‏

فصل سوم:

         خانم از نگاه محارم

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 165