بخش دوم: خاطرات

خانم تنها زنی است که لایق امام بود

خانم تنها زنی است 

 که لایق امام بود

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 160