بخش دوم: خاطرات

در رسای بانویی از جنس آفتاب

در رسای بانویی از جنس آفتاب

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 153