بخش دوم: خاطرات

خانم روشنفکری در زندگی امام حضور داشت

خانم روشنفکری در 

زندگی امام حضور داشت

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 149