بخش دوم: خاطرات

سفری که با شاگردی امام شروع شد

سفری که با شاگردی 

امام شروع شد

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 143