بخش دوم: خاطرات

من به اندازه ی مادرم خانم را دوست داشتم

من به اندازه‌ی مادرم 

خانم را دوست داشتم

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 137