بخش دوم: خاطرات

امام نیم بیت یک شعر را در خواب به خانم گفت

امام نیم بیت یک شعر را 

در خواب به خانم گفت

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 119