بخش دوم: خاطرات

یعنی با آقا چه می کنند ؟

... یعنی با آقا چه می‌کنند ؟

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 110