بخش دوم: خاطرات

حاج آقا که خیلی شما را دوست دارند

حاج آقا که خیلی شما را دوست دارند

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 102