بخش دوم: خاطرات

دو بال امام

دو بال امام

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 92