بخش دوم: خاطرات

آقا کم نصیحت می کردند

آقا کم نصیحت می‌کردند

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 71