بخش دوم: خاطرات

جایگاه قدس ایران در زندگی امام

جایگاه قدس ایران در زندگی امام

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 57