بخش دوم: خاطرات

استقامت کم نظیری داشتند

استقامت کم‌نظیری داشتند

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 52