بخش دوم: خاطرات

همیشه با اطمینان رفتار می کرد

همیشه با اطمینان رفتار می‌کرد

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 48