بخش دوم: خاطرات

نقش زن نمونه در عرصه اجتماعی

نقش زن نمونه 

در عرصه اجتماعی

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 40