بخش اول زندگینامه، شجره نامه

شجره نامه امام خمینی

شجره نامه امام خمینی

‏ ‏

shajareh


کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 27

‏ ‏

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 28