بخش دوم: خاطرات

خانم مثل یک فرمانده بودند

خانم مثل یک فرمانده بودند 

‎ ‎

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه 31