تصویر

sher

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه V

79

کتابقدس ایران، بانوی بزرگ انقلابصفحه VI