کتاب البیع

فروع

فروع

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 177