کتاب البیع

تنبیهات

تنبیهات

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 121