مسائل مستحدثه

مسائل امنیتی و کشورهای بیگانه

مسائل امنیتی و کشورهای بیگانه

[سؤال 12817]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2891

‏3. اخیراً به طور تصادفی، برادرِ پالیزبان را که عدۀ بسیاری را در ایران کشت، پیدا‏‎ ‎‏کرده ایم و من با برادران مسئول انجمن های اسلامی در شهرستان دیاگو در جریان‏‎ ‎‏گذاشتم و گفتم اگر افرادی باشند که بتوانند با زیر نظر گرفتن برادرش، خودش را پیدا‏‎ ‎‏کنند، اقدام کنند. در ضمن اگر خود برادرش که اسمش جهانشاه پالیزبان است کسی را‏‎ ‎‏کشته و یا دادگاه های انقلاب محکوم به اعدامش کرده، من شخصاً حاضرم که‏‎ ‎‏مجازاتش را به اجرا درآورم، البته در صورت ثابت شدن محکومیتش و اجازه داشتن‏‎ ‎‏شرعی اش. من از برادران انجمن هم سؤال کردم و کسی راجع به کارهای گذشتۀ‏‎ ‎‏جهانشاه پالیزبان، برادر پالیزبان معروف، اطلاعی نداشتند. اگر جواب سؤال را به‏‎ ‎‏دلایلی نمی توانید بنویسید، من خودم بعداً با ایران تماس می گیرم و تلفنی از مقامات‏‎ ‎‏مسئول می پرسم.‏

بسمه تعالی، با مقامات مسئول دادستانی و قضایی تماس بگیرید.

[سؤال 12818]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1335

‏7. پر کردن صدا چه از راه تلفن و یا وسایل دیگر که خود طرف نداند، در صورتی‏‎ ‎‏که برای مدرک داشتن باشد که بتوان حرف را ثابت کرد، اشکال دارد یا اشکالی ندارد؟‏

بسمه تعالی، موارد مختلف است.

[سؤال 12819]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4477

‏13. آیا افرادی که از گروهک ها هستند، می توانند در امور اسلامی ـ از قبیل صندوق‏‎ ‎‏قرض الحسنه ـ دخالت مستقیم داشته باشند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، این گونه افراد حق ندارند در امور مسلمین دخالت کنند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 765