مسائل مستحدثه

رعایت نوبت

رعایت نوبت

[سؤال 12792]‏ ‏ ‏ 7402‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 3 / 1361‏

‏با توجه به اعتماد و علاقه و اظهار محبت ارگان ها و مردم نسبت به اصل سپاه؛ اگر‏‎ ‎‏چنانچه ما هم که قطره گل آلوده ای از این دریای بی کران هستیم، به ارگانی یا نهادی یا‏‎ ‎‏انجمن اسلامی رجوع نماییم؛ متأسفانه در بعضی موارد، بر حسب دلیلی که برای‏‎ ‎‏خودشان می آورند؛ ما را بر دیگران ترجیح می دهند. حال با این وضعیت ما چگونه‏‎ ‎‏عمل کنیم؟ و اگر هم چنین بشود و ما قصد سوء نداشته باشیم، ولی حسن نیت حزب‏‎ ‎‏الله‌ موجب آن بشود؛ گناهی شامل حال ما می شود یا خیر؟ راه صلاح را بفرمایید. ‏

بسمه تعالی، اگر از ناحیۀ شما حق کسی تضییع نشده، بر شما چیزی نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 752