مسائل مستحدثه

مسائل اجتماعی بانوان

مسائل اجتماعی بانوان

[سؤال 12663]‏ ‏ ‏ 7337‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. آیا شما سوار شدن زن را روی موتور با محرمش مکروه می دانید؟ یا خیر؟‏

‏با توجه به جو اتوبوس ها و تاکسی ها که انسان ناخواسته تنش به نامحرم برخورد‏‎ ‎‏می کند، برای کسی که استطاعت خریدن ماشین را هم ندارد آیا در این صورت عمل به‏‎ ‎‏کدام (سوار شدن موتور یا استفاده از اتوبوس) بهتر است؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏2. آیا اهل کتاب جزو کسانی هستند که اصل نجاست در مورد اینان صدق کند؟‏

بسمه تعالی، نجس هستند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 694