مسائل مستحدثه

کاهش ارزش پول کشور

کاهش ارزش پول کشور

[سؤال 12363]‏ ‏ ‏ 7149‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏با توجه به این که مردم، پول رایج کشور را به اعتبار دولت قبول دارند، آیا دولت‏‎ ‎‏مسئول کاهش قدرت خرید پول می باشد؟‏

بسمه تعالی، چنانچه دولت به وظایف محوّله عمل کند مسئولیت ندارد.

[سؤال 12364]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5995

‏2. فردی به حق کسی تجاوز کرده و پولی را که فرضاً بنا بوده ده سال پیش بدهد،‏‎ ‎‏نداده و پس از طی مراحل گوناگون آخرالامر فرضاً در دادگاه محکوم به پرداخت همان‏‎ ‎‏پول به انضمام هزینه های دادرسی شده است، ولی این پول، پول ده سال پیش نیست و‏‎ ‎‏تقریباً ده صدم آن است؛ به عبارت دیگر واقعاً مدیون یک دهم پول را می دهد، نه اصل‏‎ ‎‏را، و فرض آن است که توانایی پرداخت تمام بدهیش را نیز دارد و امثالهم. این گونه‏‎ ‎‏تنزل ارزش پول در صدر اسلام و قرن های بعد از آن هم سابقه و نظیر نداشته و این‏‎ ‎‏پدیده ای است بسیار جدید و نو. اگر آن پیشوای مسلمین جهان مصلحت می دانند در‏‎ ‎‏این مهم تعمقی بسزا فرمایند.‏

بسمه تعالی، اگر فصل خصومت در محاکم صالحه انجام گرفته، آنچه را که

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 542
حاکم بدان حکم کرده، طلبکار همان را استحقاق دارد و قدرت خرید میزان نیست، ولی اگر فصل خصومت در محاکم صالحه نشده طلبکار حق دارد اصل طلب خود را مطالبه نماید.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 543