مسائل مستحدثه

تعریض جاده و خسارات وارده به افراد

تعریض جاده و خسارات وارده به افراد

[سؤال 12355]‏ ‏ ‏ 7141‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 15 / 9 / 1361 ‏

‏هیأت محترم استفتای دفتر امام خمینی، با احترام؛ تقاضا دارد فتوای حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی در خصوص دو سؤال مطروحه را ذیلاً اعلام فرمایید:‏

‏1. چنانچه در اثر عملیات راه سازی و یا تعریض جاده و هرگونه عملیات دیگر، به‏‎ ‎‏باغ و یا خان‏‏ۀ‏‏ شخصی و مسکونی و یا سایر تأسیسات اشخاص خسارت وارد شود،‏‎ ‎‏وصول و دریافت خسارت وارده از وزارت راه شرعاً مجاز است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، آنچه بر طبق قانون بابت خسارت داده می شود، گرفتن آن اشکال ندارد.

‏2. کسی که در حدود سی یا چهل سال قبل املاکی به موجب سند عادی یا رسمی خریداری کرده و در‏‎ ‎‏حال حاضر هم متصرف است و در آن به دفعات، عملیات عمرانی از قبیل باغ و قلمستان و کشاورزی‏‎ ‎‏انجام داده، آیا شرعاً فروشنده و یا سایر اشخاصی که نفعی در آن ندارند از روی اختلاف، مجاز به‏‎ ‎‏مزاحمت برای خریدار می باشند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، با فرض تمامیت و صحت معامله، شرعاً کسی حق مزاحمت خریدار را ندارد و چنانچه اختلافی هست، باید در محکمۀ شرعیه حل و فصل شود.

[سؤال 12356]‏ ‏ ‏ 7142‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اگر مصالح فرد و جامعه در تقابل قرار گیرد، فرضاً برای احداث جاده ای ضروری،‏‎ ‎‏لازم باشد که خان‏‏ۀ‏‏ مسکونی خراب شود و صاحب خانه به هیچ طریق به این کار،‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 537
‏رضایت ندهد تکلیف چیست؟‏

بسمه تعالی، در تزاحم بین دو تکلیف، باید مراعات اهمّیت بشود و تشخیص وظیفه و اهمیت آن موکول به مقامات صالحه است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 538