مشخصات اثر

 ‏

‏ ‏

‏ ‏

 مصاحبه های علمی، سخنرانی ها و میزگردها

‏ تدوین: کمیته علمی همایش‏

‏ ناشر: چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره))‏

‏ چاپ اول: 1387‏

‏ شمارگان: 1500‏

‏ قیمت: 3000 تومان‏

‏ چاپخانه فاضل‏

‏ صفحه آرا: جلیلوند (09127530762)‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 4